Ni yw un o’r asiantaethau cyfathrebu amlddisgyblaethol mwyaf creadigol yng Nghymru. Gan weithio’n ddwyieithog mae ein tîm arobryn yn arbenigo mewn brandio a dylunio, cysylltiadau cyhoeddus, materion cyhoeddus a cyfryngau digidol.

Wedi ei leoli yn Aberystwyth a Chaerdydd mae tîm Four Cymru yn rhan o Four Communiations Group, asiantaeth integredig flaenllaw, sydd â swyddfeydd ar draws y DU a thramor. Drwy ddarparu ‘siop un stop’ gallwn gynnig ymgyrchoedd marchnata integredig cyflawn neu brosiectau dylunio a chysylltiadau cyhoeddus wedi eu teilwra’n bwrpasol a thrwy gydweithio â’n cleientiaid gallwn ddatblygu syniadau deniadol a dylanwadol a hynny mewn ffordd mor gost-effeithiol â phosibl.

Dylunio a Digidol: Mae timau creadigol Four Cymru yn cynnwys ysgrifenwyr copi arbenigol, dylunwyr, gweithwyr celf a rheolwyr cynhyrchu a all roi cyngor gwerthfawr ac atebion penodol i ateb eich anghenion, yn brydlon ac o fewn eich cyllideb.

Materion Cyhoeddus: Mae gan dîm materion cyhoeddus Four Cymru, sy’n wleidyddol niwtral, ddealltwriaeth eithriadol o faterion gwleidyddiaeth a phenderfyniadau ar bob lefel yng Nghymru.

Marchnata: Byddwn yn cydweithio’n agos â’n cleientiaid i ddatblygu a gweithredu pob cam o’u cynlluniau marchnata. O’r strategaeth gychwynnol, drwy frandio a lleoli, targedu cynulleidfa, creu ymgyrch hysbysebu, gweithredu ac atgynhyrchu, i ddylunio a chynhyrchu deunyddiau gwerthu a marchnata.

Cysylltiadau Cyhoeddus: Rydym yn deall beth sy’n bwysig i chi a beth sy’n gwneud stori dda (yn lleol, yn genedlaethol a thrwy wledydd Prydain) a gallwn sicrhau y sylw iawn fel eich bod yn cyrraedd eich cynulleidfa.

Digwyddiadau: Dan ein gwasanaeth integredig caiff pob digwyddiad ei drefnu’n broffesiynol fel na chollir cyfleon i sicrhau cysylltiadau cyhoeddus a chynnwys y rhanddeiliaid, cyn neu wedi’r digwyddiad.

Dwyieithog: Am y rhesymau hyn, mae cyrff Cymraeg allweddol fel y Coleg Cymraeg Cenedlaethol a Chomisiynydd y Gymraeg yn ymddiried ynom ac yn gweithio gyda ni, ac rydym yn darparu gwasanaethau cyfansawdd i’r gymdeithas farchnata a chysylltiadau cyhoeddus Gymraeg.

Ein Gwasanaethau

  • Dylunio a Digidol
  • Cysylltiadau Cyhoeddus
  • Materion Cyhoeddus
  • Digwyddiadau
  • Marchnata
  • Dwyieithog

itvwaleslantrarachelsccc-logoBusiness Wales resizedopenreach-logoAber Uni resizedwghew-logoHLF resizedwelsh-water-logohalen-mon-logowgS4C resizedPHW1 resizedGregynog resizediwawlcrwenrwFIW resized