new home banner wel
new home banner wel
new home banner wel
new home banner wel
new home banner wel
new home banner wel
new home banner wel
new home banner wel
new home banner wel
new home banner wel

Prif asiantaeth integredig ddwyieithog Cymru

Ein Gwasanaethau

Dylunio a Digidol

A’r farchnad mor llawn, mae dyluniad yn dweud cyfrolau amdanoch ac yn trosglwyddo eich neges bob awr o’r dydd. Mae eich steil, eich brand, eich pecynnu, eich taflenni, eich hysbysebion, eich gwefannau, fideo, aml-gyfrwng, a deunydd arddangos yn hollbwysig – felly mae’n talu i fuddsoddi mewn dylunio creadigol. Mae timau creadigol Four Cymru yn cynnwys ysgrifenwyr copi arbenigol, dylunwyr, gweithwyr celf a rheolwyr cynhyrchu a all roi cynghorion gwerthfawr ac atebion penodol i ateb eich anghenion, yn brydlon ac o fewn eich cyllideb.

Byddwn yn cydweithio’n agos â chi – wedi’r cyfan, chi sy’n gwybod beth yw amcanion eich busnes! Trafodwn eich syniadau a’ch gofynion, gan gyfrannu mewnbwn creadigol, a gweithio i godi proffil eich cwmni a’i lwyddiant. Beth am gysylltu â ni i weld beth sydd gennym i’w gynnig?

Astudiaethau Achos

PR

Four Cymru yw prif asiantaeth PR dwyieithog Cymru, gyda thimau profiadol ym meysydd corfforaethol, perthynas busnesau â’u cwsmeriaid a pherthynas busnesau â’i gilydd. Gallwn ddarparu ac asesu cysylltiadau cyfryngol proffesiynol (gan gynnwys cyfryngau cymdeithasol) i gleientiaid tra phwysig yn ogystal â chynnig hyfforddiant cyfryngol a rheoli argyfyngau.

Rydym yn deall beth sy’n bwysig i chi a beth sy’n gwneud stori dda (yn lleol, yn genedlaethol a thrwy wledydd Prydain) a gallwn sicrhau y sylw iawn fel eich bod yn cyrraedd eich cynulleidfa. Bydd ein hagwedd greadigol a’n rheolaeth ragorol ar brosiectau’n sicrhau y caiff eich hanesion a’ch safbwynt eu cyfleu a’u derbyn yn iawn.

Rydym wedi ennill clod a gwobrau’r diwydiant yn rheolaidd am ein hymgyrchoedd cysylltiadau cyhoeddus ar ran ein cleientiaid, ac mae cydnabyddiaeth eang i’n harbenigedd ym meysydd twristiaeth, bwyd, amaeth, tai, ynni, addysg a sgiliau, trafnidiaeth a’r Gymraeg. Seilir ein llwyddiant ar gyngor pendant, rhagweithiol ac ymatebol, a chefnogwn rai o gyrff mwyaf blaenllaw Cymru yn y sectorau cyhoeddus a phreifat.

Astudiaethau achos

Materion Cyhoeddus

Mae gan dîm materion cyhoeddus Four Cymru, sy’n wleidyddol niwtral, ddealltwriaeth eithriadol o faterion gwleidyddiaeth a phenderfyniadau ar bob lefel yng Nghymru. Mae ein gwasanaethau materion cyhoeddus yn cynnwys mapio rhanddeiliaid a sicrhau eu cyfranogiad, creu cysylltiadau, rheoli enw da, a llunio a gweithredu strategaeth ar gyfer ymgynghori cyhoeddus. Mae gennym ddirnadaeth gref o bolisïau’r llywodraeth ynghyd â’r gwrthbleidiau a grwpiau budd, a gwyddom sut orau i gyfathrebu â rhanddeiliaid a ffurfwyr penderfyniadau allweddol. Bydd ein gwaith monitro ac ymchwil gwleidyddol yn sicrhau bod y datblygiadau diweddaraf a allai effeithio ar eich sefydliad ar flaenau eich bysedd.

Nyni hefyd sy’n cynnal seremoni ‘Gwobrau Gwleidydd Cymreig y Flwyddyn’ mewn partneriaeth â ITV Cymru Wales. Rheolwn bob agwedd ar y seremoni wobrwyo, o drefnu’r panel beirniaid drwodd i drefnu nawdd a rheoli’r digwyddiad ei hun.

Astudiaethau achos

Digwyddiadau

Ddylai digwyddiad byth fod yn ddigon ynddo’i hun – yn llawer rhy aml, mae’r temtasiwn i wneud y mwyaf o’r buddsoddiad mewn digwyddiad yn golygu y collir cyfleon gwych eraill. Dan ein gwasanaeth integredig caiff pob digwyddiad ei drefnu’n broffesiynol fel na chollir cyfleon i sicrhau cysylltiadau cyhoeddus a chynnwys y rhanddeiliaid, cyn nac wedi’r digwyddiad.

Bydd ein tîm profiadol, sydd wedi ennill sawl gwobr CIPR am reoli digwyddiadau, yn gwrando ar y briff ac yn cynnig ateb creadigol wedi’i deilwra’n arbennig, bob tro.

O gynadleddau, cyfarfodydd cyffredinol blynyddol a chyfarfodydd i’r wasg drwodd i gyfarfodydd lansio prosiectau a chiniawau gwobrwyo, sicrhawn fod pob digwyddiad yn gofiadwy, yn cael effaith gadarnhaol ac yn cyflawni’r amcanion pwysig.

Astudiaethau achos

Marchnata

Byddwn yn cydweithio’n agos â’n cleientiaid i ddatblygu a gweithredu pob cam o’u cynlluniau marchnata. O’r strategaeth gychwynnol, drwy frandio a lleoli, targedu cynulleidfa, creu ymgyrch hysbysebu, gweithredu ac atgynhyrchu, i ddylunio a chynhyrchu defnyddiau gwerthu a marchnata.

I rai cleientiaid fe awn ag ymgyrchoedd o’r cysyniad cyntaf drwodd i ymddangosiad hysbysebion mewn print, ar y teledu neu ar-lein, tra bydd eraill yn prynu elfennau penodol o’n gwasanaethau marchnata. Rydym yn arbennig o gryf ym marchnadoedd eiddo a hamdden.

Bydd eich cynulleidfa’n cofio neges a gyflwynir yn gyson ar fwy nag un llwyfan. Byddwn yn gweithio gyda chi ar eich strategaeth farchnata gychwynnol, trwy frandio a lleoli, targedu cynulleidfa, dyfeisio a gwireddu ymgyrchoedd hysbysebu ynghyd â dylunio a chynhyrchu defnyddiau gwerthu a marchnata.

Trwy gyfuno ein harbenigeddau mewn marchnata a chyfathrebu, gall ein siop un stop sicrhau bod marchnata, hysbysebu, cysylltiadau cyhoeddus, materion cyhoeddus, dylunio a rheoli digwyddiadau i gyd yn gweithio gyda’i gilydd i sicrhau’r budd gorau am y buddsoddiad a wneir.

Astudiaethau achos

Dwyieithog

Ers 25 mlynedd mae Four Cymru wedi arwain ym maes defnyddio’r Gymraeg wrth farchnata a chyfathrebu ac mae Bwrdd yr Iaith wedi cydnabod ein hymroddiad yn gyhoeddus. Yn wir, ni oedd yn gyfrifol am lunio’u ‘Canllawiau ar gyfer Dylunio Dwyieithog’. Rydym yn falch hefyd o fod wedi arloesi gyda defnyddio’r Gymraeg wrth frandio i ddangos tarddiad a phwynt unigryw ar gyfer marchnata a gwerthu nwyddau fel Halen Môn.

Am y rhesymau hyn, mae cyrff Cymraeg allweddol fel y Coleg Cymraeg Cenedlaethol a Chomisiynydd y Gymraeg yn ymddiried ynom ac yn gweithio gyda ni, ac rydym yn darparu gwasanaethau cyfansawdd i’r gymdeithas farchnata a chysylltiadau cyhoeddus Gymraeg, Cyswllt.

Mae ein nod yn glir – sicrhau ein bod yn graff wrth dargedu ein defnyddiau Cymraeg i gyfathrebu mewn ffordd gost-effeithiol ac ymarferol.

Gan fod tîm cwbl ddwyieithog gan Four Cymru ym mhob adran, mae rhedeg ymgyrchoedd dwyieithog llwyddiannus yn ail natur i ni. Gallwn helpu cleientiaid i dargedu ymgyrchoedd at Gymry Cymraeg hefyd, gan deilwra’r neges ar gyfer sawl demograffig (e.e. pobl hŷn, ardaloedd gwledig ac ati) trwy ymgyrch didwyll a gwreiddiol – ac nid cyfieithiad slafaidd o’r Saesneg.